Vello - all round london logo

Vello – all round london logo